two person standing on gray tile paving

Asiakas- ja yhteistyötahojen kokemukset

HM Coachista

two person standing on gray tile paving

DS Smith Finland, Kokemus käyttöön- men­to­roin­tioh­jel­ma 2019

"Kansainvälisen pakkausalan yrityksen DS Smithin ihmisillä on vahvaa osaamista ja intoa oppia uutta sekä halua kehittää yhdessä koko yritystä.

HM Coachin Hannele Martin kanssa suunniteltiin mentorointipilotti, joka sopi erittäin hyvin DS Smithin osaamisen kehittämisen kokonaisuuteen.

Pilotissa ammatillisesti kokeneemmat mentorit sekä uuden oppimisesta kiinnostuneet aktorit tapasivat pareina ja/tai pienryhminä. Hektisestä arjesta huolimatta tapaamisia pidettiin tunnollisesti oman men­to­roin­ti­suun­ni­tel­man mukaisesti. Kullakin parilla/ryhmällä oli aktorin mielenkiinnon ja tarpeiden pohjalta rakennetut ammatilliset oppimistavoitteet.

Kaikki prosessissa mukana olleet osallistuivat myös parien yhteisiin ryhmätapaamisiin. Näissä Hannelen ohjaamissa sessioissa tunteminen - itsensä ja muiden - syventyi entisestään. Eri vaiheissa jaetut kokemukset sekä prosessia tukevien työkalujen harjoittelu pitivät myös mentorointiparin oman prosessin jatkuvuutta yllä. Ryhmätapaamiset ja toisten parien kokemusten kuuleminen koettiin erinomaiseksi keinoksi rakentaa uusia ajattelumalleja, testata erilaisia lähestymistapoja ja ennen kaikkea kehittää eri osastojen välistä yhteistyötä.

Yhteinen keskustelu nosti esiin lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien kehittämistä vaativia ja sitä edistäviä tekijöitä. Yhteinen tekeminen lisäsi myös luottamusta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toinen toisensa arvostamista. Tässä ohjelmassa erityisesti seniorimentoreiden arvostus ja arvostuksen kokemus tuli erityksen näkyväksi, mitä haluttiinkin erityisesti korostaa: yrityksessä on paljon pitkiä ja kunnioitettavia työuria.

Pilotissa onnistuttiin kartuttamaan osallistujien omaa ja yrityksen osaamista - myös sitä hiljaista osaamista, joka ei muutoin tule esiin.

Mentorointiprosessi toi esille sen, että eri toimintojen välinen yhteistyö ja ymmärrys ei ole riittävällä tasolla, vaikka henkilökohtaista kokemusta ihmisillä on kymmeniä, jopa satoja vuosia. Mentorointiprosessi auttaa rakentamaan yli osastorajojen tarvittavaa osaamista ja vuorovaikutusta, joka on liiketoiminnan tehokkuuden yksi tärkeimmistä rakennuspalikoista.

Men­to­roin­ti­pro­ses­sin vaikuttavuuden näkökulmasta, prosessin pituudella on merkitystä, jotta kehitysaihiot muuttuvat konkretiaksi itse toiminnan tasolla. Mentoroinnilla voidaan muuttaa ajattelumalleja ja yrityksen kulttuuria."

Virpi Waldén

HR Director

www.dssmith.com

ds-smith-vector-logo-me.png

Lapti Mestarit Esi­mies­työn ke­hit­tä­mis­oh­jel­ma 2018-2019

"Mestarien Laptiway- koulutuksesta tuli pelkkää positiivista palautetta. Koulutukseen oltiin hyvin alueittain valmistauduttu asiasisällöllä ja siinä pureuduttiin hyvin mestarien tekemisen tasolle niin kehitettävien kuin jo hallinnassa olevien asioiden osalta. Keskinäiset palautteet ja 3 kanta keskustelut esimiehen mukana ollessa syvensivät edelleen alueella vallitsevaa luottamusta. Koulutus koettiin pääsääntöisesti henkilöstön huomioimisena, kunnioittamisena sekä huolenpitona."

Jussi Heikkilä

Tuotantojohtaja, Itä-Suomi

Rakennusliike Lapti Oy Itkonniemenkatu 15, 70500 Kuopio

jussihyrk%C3%A4s-sm.png
dd3e8921-b74c-4361-9d83-a1901a516bc5%20(1)-me.jpg

Puus­tel­lin Val­men­ta­van esi­mies­työn ja asian­tun­ti­ja­joh­ta­mi­sen coac­hing­ke­hit­tä­mi­nen 2016-2017

Puustelli Group Oy:n tehtaan esimiehet ja myynnin asian­tun­ti­ja­joh­ta­jat osallistuivat coac­hing­ke­hit­tä­mi­seen v. 2016-2017.


"Hannelella on poikkeuksellinen kyky saada ihmiset hyvien työkalujen ja coachaavan lähestymisen avulla miettimään omaa toimintaansa ja sen kehittämistä. Muutos lähtee kuitenkin asioiden ymmärtämisestä ja ihmisestä itsestään. Minä hämmästelen aikaansaatua muutosta."

Tarmo Vesimäki, Puustellin tehtaanjohtaja


"Keskeistä on tekijöistä lähtevä kehittäminen - alhaalta ylös. Jokainen osallistuja tuo oman, aidon lähtötilanteensa yhteiseen tarkasteluun. Coachingryhmissä on mahdollisuus rauhassa ymmärtää asioita - innostua itse ja viedä kehitystä eteenpäin. Jokaiselle syntyy kokonaisymmärrys tilanteesta ja he ovat mukana rakentamassa tulevaisuuden linjauksia.

Prosessin aikana kehitimme uuden työkalun kannattavuuden mittaamiseen. Sen avulla syntyi yhteinen ymmärrys asioista, jotka vaikuttavat kannattavuuteen, tuloksen tekemiseen ja kasvuun.

Ns. "kolmiokeskustelut" olivat hyödyllisiä - ne pohjautuivat 360- johtamisarvion ja MBTI- indikaattorin antamiin tuloksiin. Jokainen esimies käsitteli omia tavoitteitaan minun ja Hannelen kanssa yhdessä käydyssä coac­hing­kes­kus­te­lus­sa. Tilaisuuksissa käsiteltiin syvällisemmin asioita, kuin niitä on aiemmin käsitelty ja odotan sen

syventävän tuleviakin yhteisiä kahdenkeskisiä keskustelujamme. Kävin myös vastaavat keskustelut oman esimieheni kanssa.


Jääkiekkotermein: voiton mahdollistaa koko joukkue - siksipä kehittämisryhmämme muodostuivat niin myynnin kuin myynnin tukimuotojen ihmisistä."

Timo Leskinen, Puustellin myyntijohtaja


puustelli-sm.png
puustelli_long_red_web-me.jpg

Lapti Oy - Joh­ta­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen ryh­mäcoac­hing 2015

HM Coach suunnitteli ja toteutti yhteistyössä rakennusliike Lapti Oy:n kanssa vuoden mittaisen johtamisen kehittämisprosessin v. 2015. 

Palaute vahvistaa, että HM Coachin yksilölliset ja pienryhminä tapahtuvat intensiiviset johtamisen kehittämisprosessit tuottavat tulosta:


"Mitä hyötyä yritykselle/henkilökohtaisesti:

· Kehittäminen on sysännyt eteenpäin johtamisen strategista kehittämistä - ymmärretään iso kuva, on syvennetty arvojen, johtamisen ja siihen liittyvien henkilökohtaisten vaatimusten merkitystä

· Johtamiselle on asetettu yhteisiä tavoitteita, löydetty kipukohtia ja niihin ratkaisuja, kehitetty oman johtamisen konkreettisia työkaluja, 'hoksautettu' puuttumaan

· Johtajat ja esimiehet ovat varmempia, uskallus johtaa on kasvanut, yhteishenki johtajina on kehittynyt ja avoimuus parantunut

· Jokainen ottaa vastuuta johtamisesta ja vaikuttaa koko organisaation johtamiseen - puhalletaan yhteen hiileen

· Tunnistamme oman yrityskulttuurin ja sen voiman

· 100 % osallistujista suosittelee tätä ohjelmaa johtamisen kehittämiseen"

Timo Pekkarinen


timo-sm.png
dd3e8921-b74c-4361-9d83-a1901a516bc5%20(1)-me.jpg

"ICF:n (International Coaching Federation) coach tarkoittaa kansainvälisesti pätevöitynyttä ammattimaista coachia PCC (Professional Certified Coach), joka on sitoutunut kehittämään jatkuvasti coachingtaitojaan ja noudattaa ICF:n eettisiä standardeja.

PCC-tason coachilla on mittava coachingkokemus ja coachingin ydintaidot hallussaan. ICF:n määritelmän mukaan coaching on kumppanuutta, ajattelua herättävä ja luova prosessi, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.

Hannelen coachingtyyli on hyvin läsnäoleva ja aktiivisesti kuunteleva. Hän osaa innostua asiakkaansa prosessista ja uskaltaa haastaa asiakastaan ajattelemaan itsestäänselvyyksiä pidemmälle. Hannele kysyy rohkeasti vahvoja kysymyksiä turvallisessa ilmapiirissä."

Sirkku Ruutu (PsM, KM, MCC)

sirkku-sm.png
PCC-logo-me.jpg

HM Coach

Hannele Martti

Management and Leadership Coach

Hölkkäkuja 1 B 5, 90670 Oulu

p. 050 543 8627

hannele.martti@hmcoach.fi


Ajan­va­raus

Ajanvaraukseen pääset alla olevaa kuvaketta klikkaamalla: